markos.tv |

Όροι Χρήσης

1. Ο διαδικτυακός τόπος markos.tv ανήκει στην εταιρεία New Mark Media (εφεξής  “ιδιοκτήτρια”) και ως διαχειριστής έχει οριστεί ο Δημήτρης Μάρκος (εφεξής ο “Διαχειριστής”). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού προσφέρει σε όλους (εφεξής ο “Επισκέπτης”) υπηρεσίες ενημέρωσης υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο Επισκέπτης των ιστοσελίδων του Ιδιοκτήτη καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε επίσκεψη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Επισκέπτη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Ιδιοκτήτη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Ιδιοκτήτη προς τους πολίτες. 

4. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και του συνολικού περιεχομένου που διατίθεται από αυτό και περιλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, έργα λόγου, οπτικοακουστικά έργα, βάσεις δεδομένων ή προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη και ρυθμίζεται ιδίως από τον Ν. 2121/1993. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο Επισκέπτης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

5. Ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο και που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επίκαιρο. Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του Επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης οι Επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν γενικότερα κίνδυνοι περιήγησης στο διαδίκτυο και πιθανότητα υποκλοπής των προσωπικών τους δεδομένων. Ομοίως οι Επισκέπτες αποδέχονται ότι συνιστά παρανομία η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων (π.χ. φωτογραφίες, λεπτομέρειες προσωπικής ζωής κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση η χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Νόμους 2472/1997, 3625/2007 και 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο Επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του Ιδιοκτήτη αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο Επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του Ιδιοκτήτη και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

7. Ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο Επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του Επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

9. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου ο Ιδιοκτήτης δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Επισκεπτών μόνον. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους Επισκέπτες. Ο Επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον Ιδιοκτήτη, όπου αυτό απαιτείται. Ο Ιδιοκτήτης δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο Επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Ο Ιδιοκτήτης δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ο Ιδιοκτήτης δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, πέραν από αυτούς με τους οποίους είναι συμβεβλημένο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

10. Ο Ιδιοκτήτης είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι Επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο Επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου του Ιδιοκτήτη, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

To Top