Κύθνος: «Οι υπάλληλοι δεν επαρκούν για τις τεράστιες ανάγκες»

Αδυναμία του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με ίδια μέσα τις υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, συντήρησης των χώρων πρασίνου και αποκομιδής αποβλήτων και ανακύκλωσης

Τη σημαντική υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι, παρά τις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις τους, αναδεικνύει η απόφαση του Δήμου Κύθνου περί τεκμηρίωσης της αδυναμίες εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου.

Ένα πάγιο αίτημα των μικρών νησιωτικών Δήμων, όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, αποτελεί η επαρκής στελέχωσή τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται στις αυξημένες ανάγκες, που δημιουργούνται αφενός από την παραχώρηση αρμοδιοτήτων από το ίδιο το κράτος, και αφετέρου από την κάθε χρόνο αυξανόμενη ροή τουριστικών ροών, που παρά το γεγονός, ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη των μικρών νησιών, αυξάνουν σημαντικά τις ανάγκες, που καλείται να διαχειριστεί ένας μικρός Δήμος.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Κύθνου, ο οποίος δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης ακόμη και πολύ βασικών υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς με μόνο 4 υπαλλήλους καθαριστές και έναν ηλεκτρολόγο στην Υπηρεσία Καθαριότητας, δεν είναι δυνατόν να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιουργούνται ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού υπερδιπλασιάζεται και ως εκ τούτου και οι απαιτήσεις στον τομέα της καθαριότητας.

Ποικίλες υποχρεώσεις, που ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/2011 χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με ίδια μέσα του δήμου, καθώς επίσης να καθορίζεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κύθνου το οποίο είναι αρμόδιο του θέματος εισηγείται την αδυναμία εκτέλεσης για το έτος 2020 των υπηρεσιών του ηλεκτροφωτισμού, της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών, την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και την αδυναμία συντήρησης των χώρων πρασίνου.

Αιτιολογώντας, το Αυτοτελές Τμήμα ΤΥΠ, στην εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο σημειώνει, πως «όπως είναι γνωστό, στον Δήμο μας, τόσο στην Τοπική Κοινότητα Χώρας όσο και στην Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδας υπάρχουν δημοτικά κτίρια τα οποία είναι ανοιχτά και λειτουργούν καθημερινά. Συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Χώρας, όπου στεγάζεται το Δημαρχείο, υπάρχει μεγάλη καθημερινή προσέλευση πολιτών με σκοπό την εξυπηρέτησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου».

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά, πως ο Δήμος Κύθνου διαθέτει 87 αμμώδεις παραλίες από τις οποίες οι 20 είναι πολυσύχναστες και έχουν αρκετούς οικιστές κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη για την καθαριότητα τους για την εξυπηρέτηση των λουομένων του νησιού, καθώς το νησί είναι χαρακτηρισμένο ως τουριστικό, η οποία ωστόσο σαφώς και δεν μπορεί να γίνει από τους τέσσερις μόνο υπαλλήλους του Δήμου.

Επιπλέον εκτελείται ετησίως η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Κύθνου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου που αφορά τις χερσαίες ζώνες λιμένος του Μέριχα και των Λουτρών. Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου είναι και η καθαριότητα των Λιμενικών Ζωνών η οποία πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά ώστε να είναι καθαρές οι λιμενικές ζώνες.

Ο Δήμος επίσης διαθέτει δυο δημοτικά νεκροταφεία τα οποία έχουν την ανάγκη για καθαριότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα διότι τα επισκέπτονται αρκετοί δημότες καθημερινά.

Στα καθήκοντα του Δήμου ανήκει επίσης, η αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Η αποκομιδή κατά τη χειμερινή περίοδο γίνεται κυρίως στους τέσσερις βασικούς οικισμούς και περιστασιακά στους υπόλοιπους, ενώ κατά τη θερινή περίοδο είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιείται σε όλο το νησί σχεδόν καθημερινά.

Επιπλέον, στο Δήμο Κύθνου λειτουργεί από το 2010 ΧΥΤΑ του οποίου η λειτουργία απαιτεί καθημερινή απασχόληση προσωπικού, ενώ παράλληλα, οι ανάγκες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αλλά και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εγκατεστημένων αντλιοστασίων του Δήμου για την επάρκεια ύδρευσης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από έναν μόνο ηλεκτρολόγο.

Στη σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος σημειώνεται, πως «στην υπηρεσία καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου υπηρετούν πλέον τέσσερις (4) υπάλληλοι καθαριστές κατηγορίας ΥΕ και ένας (1) ηλεκτρολόγος κατηγορίας όλοι ΔΕ. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν επαρκούν και δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες και επιτακτικές ανάγκες των προαναφερθέντων υπηρεσιών του Δήμου μας ειδικά κατά την τουριστική περίοδο και για τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο – Νοέμβριο, λόγω επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της ανάπτυξης του νησιού».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύθνου αποφάσισε ομόφωνα τη δήλωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτη/ες, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με δαπάνες του Δήμου.

Συνεχίζονται οι δράσεις για την αναβάθμιση της καθαριότητας

Αξίζει να υπενθυμιστεί, πως ο Δήμος Κύθνου και για το 2020 θα διατηρήσει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα περσινά επίπεδα, καθώς οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κύθνου για το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 426.763,76 €, ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 426.763,76 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μη δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας.

Ωστόσο, ο Δήμος έχει ήδη αποδεχτεί χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει πως θα επιχορηγηθούν όλοι οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων.

Παράλληλα, ο Δήμος Κύθνου, “τρέχει” προγράμματα ανακύκλωσης. Ήδη από το 2016 υλοποιείται πρόγραμμα ανακύκλωσης τριών ρευμάτων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» πραγματοποιείται ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ.).

Πηγή: koinignomi.gr

Share |